تولدي دوباره

كشف حقيقت سفريست دشوار

راه درازي در بيش است

به تهي سازي عميق ذهن نيازمندي

پالايش تمام و كمال دل را ميطلبد

به معصوميتي خاص نياز است

به تولدي دوباره

بايد دوباره كودك شوي

اوشو

/ 0 نظر / 28 بازدید