مديتيشن تي ام


مدیتیشن تی ام TM توسط ماهاراشی ماهش یوگی به مردم جهان معرفی شده. در تکنیک مدیتیشن تی ام TM هر فردی بر اساس سنی که مدیتیشن تی ام TM را شروع می کند مانترایی دارد این مانترا را باید در شرایط خاصی مرتبا تکرار کند.

اموزش مدیتیشن تی ام TM توسط مراکزی انجام می گیرد که زیر نظر ماهاراشی می باشد.

مدیتیشن تی ام TM توانست گروه های زیادی را به سمت خود جذب کند. مدیتیشن تی ام TM به صورت گروه های بزرگ چند هزار نفری برگذار شد که تاثیرات فراوانی را در سطحانرژی زمینایجاد کرد. تکنیک مدیتیشن تی ام TM ساده است و هر کسی می تواند ان را به خوبی انجام دهد. انها معتقد هستند که با انجام مرحله تی ام سیدهی می توانند پرواز کنند. تی ام بیشتر به دلیل این پرواز معرف شد وافراد زادی را به سمت خود جذب کرد. ماهاراشی توانست با استفاده از این ویپه گی پرواز حسم افراد زیادی را به سمت تی ام سوق دهد.


طریقه انجام مدیتیشن تی ام TM

انجام مدیتیشن تی ام TM ساده است . بهتر است در جای ساکتی بنشینید
چشمان خود را ببندید پس از چند دقیقه یکی از مانترا های زیر را انتخاب کنید و مرتبا در ذهن تکرار کنید. مانترا را تکرار کنید ه9ر زمانی که احساس کردید به چیز دیگر ی فکر می کنید دوباره مانترا را تکرار کنید.
این کار را در حدود 20 دقیقه انجام دهید.
هر زمانی خواستید از حالت مدیتیشن خارج شوید به ارامی بدنتان راحرکت دهید و به ارامی بلند شوید.
مانترا هارا می توانید بر اساس سن در زیر انتخاب کنید.

0-11 eng
12-13 em
14-15 enga
16-17 ema
18-19 ieng
20-21 iem
22-23 ienga
24-25 iema
26-29 shirim
30-34 shiring
35-39 kirim
40-44 kiring
45-49 hirim
50-54 hiring
55-54 hiring
55-59 sham
60- shama


/ 0 نظر / 36 بازدید