لبخند دروني

لبخند دروني

هنگام مديتيشن به افكارتان لبخند بزنيد

شما در پيري از حوادث زندگي تان به خنده مياييد

پس هم اكنون خنده بر درون را آغاز كنيد.

/ 0 نظر / 172 بازدید